Horeca Makelaar nederland

Algemene voorwaarden
Bel onsMail ons

Deze algemene voorwaarden en tarieven zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

HORECA MAKELAAR NEDERLAND

 

ALGEMEEN

 

Artikel 1

In deze voorwaarden en tarieven wordt verstaan onder opdrachtgever: degene die aan HORECA MAKELAAR NEDERLAND (HMN) opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten, bemiddeling, het verrichten van werkzaamheden of het geven van advies; Opdrachtnemer:  HORECA MAKELAAR NEDERLAND, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72548851 die van de opdrachtgever een zodanige opdracht heeft geaccepteerd.

 

Artikel 2

Bemiddeling in de zin van deze voorwaarden houdt in: het verrichten van al die handelingen die zullen leiden tot overeenkomsten, het tot stand brengen van handelsaffaires tussen ondernemingen en/of personen; in het algemeen contacten leggen en het positief bevorderen van onderhandelingen tussen partijen.

 

Artikel 3

Als opdracht in de zin van deze voorwaarden wordt beschouwd: een overeenkomst aangegaan op basis van deze voorwaarden, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die ten doel heeft door bemiddeling van opdrachtnemer een overeenkomst tot stand te brengen tussen ondernemingen, natuurlijke personen en/of bedrijven, waarbij opdrachtgever één der partijen is. Een opdracht kan inhouden een overeenkomst van koop en verkoop, huurkoop en huurverkoop, huur en verhuur, pacht en verpachting, exploitatiegeving en exploitatieneming, geldlening en elke andere transactie rechtstreeks en/of zijdelings daarmede verband houdende.

 

Artikel 4

De opdracht tot bemiddeling wordt door opdrachtgever onherroepelijk verleend voor de tijd van acht maanden, tenzij schriftelijk anders tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt overeengekomen. Tenzij opdrachtgever uiterlijk een maand voor het einde van de genoemde tijdsduur, of van de hierna bedoelde verlengingsduur bij schriftelijk aangetekende brief de opdracht tot bemiddeling aan opdrachtnemer opzegt en niet verlengt, wordt deze telkens stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden voor de tijd van een jaar onherroepelijk verlengd.

 

Artikel 5

Opdrachtnemer voert zijn opdracht uit naar beste weten en kunnen. Bij zijn bemiddeling behartigt hij steeds de belangen van de opdrachtgever, dient deze van advies en legt op daartoe geëigende wijze contacten met potentiële gegadigden. Daarbij steeds waar nodig discretie betrachtend en de letter van de wet evenmin als de bepalingen van zijn opdracht overschrijdend. In geval van een kennelijke misslag in het kader van zijn werkzaamheden, zal de opdrachtnemer voor de eventueel daardoor ontstane schade niet aansprakelijk zijn. Door de opdrachtnemer wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door opdrachtnemer verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

 

Artikel 6

De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan de opdrachtnemer in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.

 

Artikel 7

De opdrachtnemer onthoudt  zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking op een onroerende zaak waarvoor hij reeds een opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Derhalve zal hij slechts eenzijdig voor zijn werkzaamheden courtage in rekening brengen. Wel kan hij de mogelijkheid aan de orde brengen om voor een der partijen een collega bemiddelaar aan te stellen. 

 

Artikel 8

Bij overeenkomsten, waarvan definitieve totstandkoming of uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een tijdelijk opschortende en/of definitief ontbindende voorwaarde, is de verschuldigdheid van provisie en/of courtage daarvan mede afhankelijk, tenzij één of beide partijen deze voorwaarde niet naar de strekking ervan hanteren of niet te goeden trouw zijn bij het doen van een beroep op genoemde voorwaarde.

 

Artikel 9

Wanneer twee of meer personen tezamen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die zij op grond van die opdracht aan de opdrachtnemer verschuldigd zijn.

Artikel 10

Provisie en/of courtage in de zin van deze voorwaarden houdt de vergoeding in, die opdrachtnemer aan opdrachtgever berekent voor zijn bemiddeling en/of werkzaamheden.

 

Artikel 11

11.1 HMN zal bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

 

11.2 HMN verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden, waaronder door haar verstrekte adviezen. Op HMN rust een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.

 

Artikel 12
12. HMN is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. HMN is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

 

Artikel 13

13.1 HMN zal de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen uitvoeren.

 

13.2 Op HMN rust een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.

 

Artikel 14

14.1 Reclames betreffende de door HMN in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na datum van de betreffende declaratie schriftelijk door de Opdrachtgever te zijn ingediend bij HMN, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd.

 

14.2 Reclames ter zake de kwaliteit van de door HMN verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering dan wel nadat het gebrek had kunnen zijn waargenomen schriftelijk bij haar te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.

 

14.3 De datum van ontvangst van de reclame bij HMN is geldend voor de reclametermijn.

 

14.4 Reclames geven aan de Opdrachtgever geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.

 

Artikel 15
Mocht HMN tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent – gezien de omvang van de verstrekte opdracht – onvoldoende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever, dan heeft zij het recht de opdracht te beëindigen onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de reeds door HMN verrichte werkzaamheden.

 

BEMIDDELING BIJ AANKOOP VAN ROERENDE ZAKEN

 

ARTIKEL 16

De berekeningsgrondslag bij de bepaling van het aankooptarief is:

Eénmalig een fee van € 595 + 7,95% over het verschil in aankoopprijs en vraagprijs.

Dit is van toepassing bij een opdracht tot aankoop van één, door opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht specifiek aangeduid object. Voor de bepaling van de berekeningsgrondslag wordt hierbij de vraagprijs gefixeerd op het bedrag zoals gesteld bij de verstrekking van de aankoopopdracht.

 

NO CURE, NO PAY 

 

BEMIDDELING BIJ VERKOOP VAN ROERENDE ZAKEN

 

Artikel 17

Ingeval van overeenkomsten van de verkoop van roerende zaken, zoals onderneming, aandelen, vermogensrechten, inventaris en goodwill wordt  de courtage berekend over de desbetreffende koopsom met inachtneming van de overige hieronder vermelde regels. Onder koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.

De courtage bedraagt bij een koopsom:  

tot € 50.000 : € 3.150

van: € 50.000 tot € 125.000 : € 3.150 + 5,0 % over het meerdere boven de € 50.000

van: € 125.000 en hoger : € 6.900 + 4,0 % over het meerdere boven de € 125.000

 

UURTARIEF

 

Artikel 18

Bij de toepassing van een honorering op uurbasis is het tarief € 95 per uur exclusief verschotten, reis‑ en/of autokosten. Ingeval voor het uitvoeren van een opdracht meer dan 50 kilometer per auto dient te worden gereisd, is een autokostenvergoeding ad. € 0,35 per kilometer verschuldigd. Bij deze opdracht zal, indien de reistijd visa versa meer dan een uur vergt per auto, een reisuurloon worden berekend ad. € 35,– per uur of gedeelte daarvan.

Honorering op uurbasis is alleen van toepassing in het geval dit tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

 

BEMIDDELING BIJ HUUR EN VERHUUR

 

ARTIKEL 19

19.1 In geval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de courtage berekend over de huursom met inachtneming van de volgende regels: onder huursom wordt verstaan het bedrag dat de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor enkel genot van de onroerende zaak voor het eerste huurjaar. Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de huursom begrepen dan wordt de courtage ook berekend over het bedrag van de omzetbelasting. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met indexeringen, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.

 

19.2 Verhuurtarief:

jaarlijkse huursom tot € 9.075 : 15% met een minimum van € 1.135

jaarlijkse huursom van € 9.075 tot € 15.880 : 14% met een minimum van € 1.588

jaarlijkse huursom van € 15.880 tot  € 22.690 : 12% met een minimum van € 2.269

jaarlijkse huursom van € 22.690 tot € 34.034 : 11% met een minimum van € 2.722

jaarlijkse huursom van  € 34.034 tot € 45.378 : 10% met een minimum van € 3.630

jaarlijkse huursom van € 45.378 tot € 68.067 : 9% met een minimum van € 4.538

jaarlijkse huursom van € 68.067 tot € 113.445 : 8% met een minimum van € 5.900

jaarlijkse huursom boven € 113.445 : 7% met een minimum van € 9.075

Betreft het een huurovereenkomst voor een periode van twee jaar of korter dan wordt het tarief gereduceerd tot de helft met een minimum van € 680

 

19.3 Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:

– Pachtovereenkomsten

– Ruilovereenkomsten

– Overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning

– Andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing

– In geval van wederinhuring bedraagt de courtage de helft van het ingevolge artikel 14 sub 2 verschuldigde bedrag. Onder wederinhuring wordt verstaan het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde object voor een op de lopende huurtijd aansluitende periode. 

 

19.4 Indien bij de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een bedrag waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van de opdrachtnemer moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de tarieven bij koop en verkoop.

Op het aldus verschuldigde bedrag wordt echter, mits de koop binnen vijf jaar na het sluiten van de huurovereenkomst tot stand komt, de helft van de bij de verhuring ontvangen courtage in mindering gebracht voor zover deze helft niet groter is dan de helft van de courtage wegens koop en verkoop.

 

19.5 Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt de courtage ook in rekening gebracht over de voor deze zaken overeengekomen huurprijs. Worden de zaken mede gekocht en verkocht of worden de vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan wordt de courtage over de waarde  berekend.

Wordt de huursom, bedoeld in artikel 14 sub 2 niet in geld uitgedrukt, dan geldt voor de berekening van de courtage als huursom het bedrag dat de opdrachtnemer volgens eigen taxatie juist acht. 

 

BEMIDDELING BIJ FINANCIERING

 

Artikel 20

De berekeningsgrondslag bij de bepaling van het indienen van een financieringsaanvraag bij een financiële instelling is:

– Opstellen van prognoses € 795

– Haalbaarheidsonderzoek, tarief nader vast te stellen, vanaf € 1.250

– Ondernemersplan, tarief nader vast te stellen, vanaf € 995

 

COURTAGE

 

Artikel 21

21.1 Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de provisie en/of courtage, zoals deze blijkt uit artikel 16 t/m artikel 20.

 

21.2 Provisie en/of courtage is verschuldigd voor elke overeenkomst die tijdens de looptijd van de opdracht tot stand komt.

 

21.3 De opdrachtgever is eveneens provisie en/of courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht, maar het gevolg is van handelen zoals bedoeld in sub 5 en/of 6 van dit artikel of in het geval de totstandkoming van deze overeenkomst verband houdt met dienstverlening van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht voortijdig eindigt als gevolg van opzegging door de opdrachtgever is bovengenoemde periode van zes maanden ook van toepassing.

 

21.4 Provisie en/of courtage is tevens verschuldigd, indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt zonder dat deze het rechtstreeks gevolg is van een bemiddeling van opdrachtnemer.

 

21.5 Provisie en of courtage is tevens verschuldigd indien gedurende de looptijd van de opdracht opdrachtgever het opdrachtnemer onmogelijk maakt zijn opdracht uit te voeren. Dit zou kunnen worden veroorzaakt door onderhands verkopen, verhuren, verpachten of ruilen van objecten waarvoor de opdracht is verstrekt.

 

21.6 Provisie en of courtage is tevens verschuldigd indien gegevens verstrekt bij de opdracht onjuist of onrechtmatig blijken te zijn en daardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet dan wel gewijzigd of bezwaarlijker kan uitvoeren.

 

21.7 Geen provisie en of courtage wordt berekend over kosten, die zijdelings verbonden zijn aan totstandkoming en/of uitvoering van een opdracht, zoals kosten van notaris, advocaat, belasting e.d.

 

21.8 Wanneer door toedoen van partijen buiten verantwoording van opdrachtnemer niet op normale wijze provisie en of courtage berekend kan worden, heeft opdrachtnemer het recht dit bedrag d.m.v. schatting en/of taxatie vast te stellen of doen vaststellen.

 

21.8 In geval een opdracht blijkt te zijn verstrekt door één of meer personen, die daartoe niet zijn gerechtigd en daarvan geen mededeling hebben gedaan, zijn deze personen met hun gehele vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor provisie, courtage en/of kosten verschuldigd aan opdrachtnemer.

 

21.10 In geval van overlijden van opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit deze opdracht, over op zijn rechtverkrijgenden. 

 

Artikel 22

22.1 Opdrachtgever onthoudt zich gedurende de looptijd van de opdracht van bemiddeling door anderen dan opdrachtnemer; voert geen onder­handelingen, verleent geen optie, doet geen toezeggingen die overeenkomsten kunnen schaden, gaat geen overeenkomsten aan buiten opdrachtnemer om en verwijst geïnteresseerden naar de opdrachtnemer. 

 

22.2 Niet nakoming van enig gestelde onder sub 1 van dit artikel laat onverlet de verplichting van opdrachtgever provisie en/of courtage te betalen overeenkomstig  desbetreffende tarieven.

 

ANNULERING

 

Artikel 23

Een vergoeding van tien procent over de in de overeenkomst voor bemiddeling genoemde courtage over de vraagprijs van zaak, inventaris, goodwill met een minimumvergoeding van € 495­ bij eventuele opschorting, intrekking, of opzegging vóór de expiratiedatum van de opdracht voor alsdan door opdrachtnemer gemaakte kosten en  verrichte inspanningen.

Tegen betaling van de hiervoor genoemde vergoeding door opdrachtgever aan opdrachtnemer kan de opdracht beëindigd worden. Vraagprijs is daarbij het bedrag dat opdrachtgever in eerste instantie wenst te ontvangen.

 

Opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de opdracht akkoord met: 

 

Artikel  24

24.1 De voorwaarden zoals deze hierin zijn vastgelegd. En verder:

 

24.2 Het ter kennis brengen aan derden van gegevens omtrent het gebodene door opdrachtnemer, eventueel met foto’s, tekeningen e.d. in dagbladadvertenties, vakbladen, periodieken, e.d.  en publicatie op Internet.

 

24.3 Verrekening door opdrachtnemer van hem toekomende provisie, courtage en/of kosten met eventueel voor opdrachtgever verkregen aanbetaling en/of voorschot, direct nadat een overeenkomst gesloten is, ook al zou het tijdstip van uitvoering van de transactie liggen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken, die derden na deze verrekening tegen opdrachtnemer zouden doen gelden.

 

24.4 Inzage van nota’s van afrekening voor de overdracht van het object door opdrachtnemer bij notaris, bankier of elk ander wiens overstaan de overdracht verricht wordt. Opdrachtgever machtigt de in de op te maken koopakte aangewezen notaris het aan de opdrachtgever verschuldigde totale courtage- bedrag en alle overige door de opdrachtgever aan de opdrachtgever, volgens deze overeenkomst, verschuldigde kosten bij het passeren van de akte (verwerkt op de afrekening nota) uit te betalen aan de opdrachtgever.

 

24.5 De te maken advertentiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer plaatst de advertenties met de frequentie die hij noodzakelijk acht. Indien de opdrachtgever meerdere advertenties geplaatst wil hebben zijn de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 25

Over ieder door opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst aan opdrachtgever in rekening te brengen bedrag, is opdrachtgever tevens aan opdrachtnemer verschuldigd de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

 

Artikel 26

Indien de opdrachtgever niet binnen de door de opdrachtnemer gestelde termijn betaalt, hetgeen hij uit hoofde van deze overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigd is, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft de opdrachtnemer het recht, zonder dat nog een nadere ingebrekestelling is vereist, over het gehele verschuldigde bedrag een rente in rekening te brengen van één procent per maand, te berekenen vanaf de vervaldag, onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten, waaronder het recht alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste groot vijftien procent, te vermeerderen met de omzetbelasting, van het te vorderen bedrag op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 27

In geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te beëindigen. Het bepaalde in artikel 23 is in dat geval onverminderd van toepassing.

 

Artikel 28

28.1 HMN is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van haar, dan wel haar leidinggevende(n).

 

28.2 HMN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.

 

28.3 De aansprakelijkheid van HMN is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

 

28.4 Voor schade, waarvoor de door HMN afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot het in de overeenkomst opgenomen bedrag.

 

28.5 Opdrachtgever vrijwaart HMN voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.

 

28.6 HMN kan door Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit handelingen die de Opdrachtgever op eigen initiatief, zonder vooraf verkregen toestemming van HMN, verricht met derden en onderdeel uitmaken van de verstrekte Opdracht. 

 

28.7 HMN kan door Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit elke vorm van communicatie met derden, die de Opdrachtgever op eigen initiatief, zonder vooraf verkregen toestemming van HMN verricht. 

 

Artikel 29

29.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door HMN uitgebrachte aanbiedingen, adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven bij haar berusten, ongeacht of voor de door HMN verrichte werkzaamheden kosten in rekening zijn gebracht.

 

29.2 De Opdrachtgever staat er voor in dat de in artikel 13.1 bedoelde zaken – behoudens zaken ter uitvoering van de overeenkomst – niet anders dan met schriftelijke toestemming van HMN worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

 

29.3 Indien HMN na aanvaarding van een opdracht van Opdrachtgever met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij HMN en staat het Opdrachtgever niet vrij zonder toestemming van HMN het concrete voorstel door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van intellectuele, industriële eigendom, aan HMN toebehorende, waardoor Opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens HMN. Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met een minimum van € 10.000,- onverminderd het recht van HMN op aanvullende schadevergoeding.

 

Artikel 30

30.1 Op alle verhoudingen tussen HMN en de Opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.

 

30.2 Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een nader te bepalen kantongerecht of Arrondissementsrechtbank.

 

 

Artikel 31

Bedingen afwijkende van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.